Algemene voorwaarden

Door het kopen van een Ticket of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van Forever Festival. Deze zijn hieronder gedeponeerd.

Artikel 1. Definities

“Organisatie”:
Forever Festival / Stichting Festival Xperience
“Evenement”:
Iedere door de Organisatie georganiseerde activiteit(en) waaronder, festivals, muziekfeesten, en horeca, in de breedste zin van het woord.
“Bezoeker“:
(rechts)persoon(en) die op een geldige wijze een entreebewijs heeft gekocht of verkregen voor een door de Organisatie georganiseerd Evenement en iedere persoon die zich met een geldig entreebewijs toegang wenst te verschaffen tot een Evenement.
“Entreebewijs” of “Entreebewijzen”:
Een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal) document of een door of namens de Organisatie verstrekte (bar)code, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot het specifiek aangeduid Evenement.
“Tokens”:
Door de Organisatie uitgegeven munten, die Bezoekers tegen een door de organisatie vastgesteld bedrag kunnen aanschaffen, en die tijdens het Evenement op daartoe door de Organisatie aangewezen plaatsen als betaalmiddel kunnen worden gebruikt.
“Terrein”:
Alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, die deel uitmaken van het gebied waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de aanlooproutes en parkeerplaatsen.
“Accommodatie”:
Een specifiek door de Organisatie aangewezen onderdeel van het Terrein voor Bezoeker om gedurende het Evenement, te verblijven al dan niet voorzien van een specifieke voorziening voor Bezoeker (bijvoorbeeld: festitent, kartent, festipi, flexotel en vriendenplek). Onder de Accommodatie worden ook de voorzieningen verstaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.A.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder onderdeel uit de overeenkomst en aanbieding die betrekking hebben op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.B.
De algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar en op te slaan via de website van het Evenement en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement. Voor een Evenement kunnen huisregels van toepassing zijn. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van het betreffende Evenement en de Organisatie en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met de betreffende huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te zullen gedragen.
2.C.
Gedurende het Evenement zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie (waaronder de aanschaf van Tokens en de daarmee aanschafbare goederen).
2.D.
Typfouten in aanbiedingen van de Organisatie vrijwaren haar van de eventuele verplichtingen tot schadevergoeding die daaruit voort kunnen vloeien, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.E.
Gedurende het Evenement zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel via of door bemiddeling van door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen.
2.F.
Indien een Bezoeker een Entreebewijs of Entreebewijzen voor derden bestelt, verklaart deze gemachtigd te zijn deze algemene voorwaarden te accepteren en de derde partij te zullen wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.A.
De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nooit meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nooit aansprakelijk.
3.B.
De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Forever Festival. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.
3.C.
De Organisatie kan nimmer verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop artiesten / acts invulling geven aan het Evenement.
3.D.
Aanpassingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Entreebewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop , Er zal geen restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden
3.E.
Het betreden van het Terrein tijdens en of voorafgaand aan het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. Lockers voor het opbergen van waardevolle spullen zijn op het Terrein beschikbaar, tenzij anders aangegeven. Het gebruik van een locker is geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.
3.F.
De Bezoeker verklaart zich ermee bekend te zijn, dat tijdens het Evenement versterkte muziek ten gehore wordt gebracht. Deze is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. De Organisatie geeft de Bezoeker het advies om het gehoor tijdens het evenement gepast rust te gunnen en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

Artikel 4. Overmacht

4.A.
In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Onder ‘overmacht’ wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; slechte weersomstandigheden, brand, staking, het afzeggen door artiest(en), etc.
4.B.
Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht geheel wordt geannuleerd voordat het Evenement is begonnen, zal de Organisatie het aankoopbedrag (exclusief boekingskosten) van het Entreebewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op een (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Entreebewijs door de Bezoeker aan de Organisatie. In andere gevallen, bestaat geen aanspraak tot restitutie.

Artikel 5. Ontbinding

5.A.
Om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden heeft De Organisatie altijd het recht om dit met de Bezoeker te laten plaatsvinden. Dit betekend dat de bestelling van Entreebewijzen wordt geannuleerd. Entreebewijzen die zijn aangeschaft zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij annulering van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (exclusief boekingskosten) worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding. Bij annulering van een bestelling nadat aan de Bezoeker een Entreebewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Entreebewijs door de Bezoeker.

Artikel 6. Toegang tot het Evenement

6.A.
De Minimumleeftijd voor de toegang tot het Evenement is 18 jaar, tenzij anders aangegeven. Enkel een origineel, geldig en onbeschadigd Entreebewijs geeft toegang tot het Evenement.
6.B.
De Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Evenement en het Terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs), dit moet op verzoek worden getoond. Toegang is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. Opening en sluitingstijden staan vermeld op het Entreebewijs en op de website van het Evenement. De sluitingstijd betekend niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het Evenement. In verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet meer mogelijk om het Terrein tijdelijk te verlaten, tenzij de Organisatie daarmee uitdrukkelijk instemt.
6.C.
De Organisatie kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een polsbandje, waardoor eenvoudig zichtbaar is tot welke deel van het Terrein betreffende Bezoeker toegang heeft of alcohol mag consumeren. De Bezoeker verklaart zijn medewerking hieraan te zullen verlenen. De Bezoeker dient het polsbandje gedurende het Evenement en op het Terrein te allen tijde op de aangegeven wijze bij zich te dragen. Bij verlies of verbreken van de verzegeling van het polsbandje kan de Bezoeker verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd.
6.D.
Bezoeker worden gevisiteerd bij het betreden van het Terrein, op het Terrein en tevens tijdens het Evenement kunnen door de Bezoeker meegebrachte zaken worden doorzocht. De Bezoeker stemt daarmee uitdrukkelijk in en zal daaraan zijn medewerking verlenen. De Organisatie bepaald waarop deze controle redelijkerwijs zal plaatsvinden. Dit kan zijn door beveiligers, detectiepoorten en/of op een andere wijze. Indien de Bezoeker daaraan geen medewerking verleend, wordt aan de Bezoeker de toegang tot het Terrein en Evenement ontzegd.
6.E.
De Organisatie kan in verband met de veiligheid besluiten om delen van het Terrein gedurende bepaalde tijden te sluiten of slechts voor bepaalde Bezoekers geopend te houden. Het is Bezoeker dan verboden die delen van het Terrein te betreden.
6.F.
De Bezoeker zal op het Terrein de aanwijzingen van de medewerkers van de Organisatie en door haar ingeschakelde derde partijen, zoals medewerkers van politie, brandweer, GGD, EHBO, beveiligers, (parkeer)stewards, verkeersregelaars en of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.
6.G.
Het is voor de Bezoeker enkel toegestaan om de hieronder genoemde zaken voor persoonlijk gebruik bij zich te hebben op het moment dat het Terrein wordt betreden, tenzij dit anders is vermeld in de huisregels van het Evenement of tenzij op bepaalde delen van het Terrein meer zaken worden toegestaan:
1: Medicijnen hierna te noemen “Medicijnen”
2: Zonnebrand in tube van maximaal (100 ml) en lippenbalsem
3: Mobiele telefoon en powerbank
4: Rugzak
5: Gehoorbescherming (oordoppen)
6: Sigaretten en aansteker
7: Sleutels, portemonnee
8: Kleding, schoenen, poncho, (zonne)bril, lenzen, pet
9. E-Smoker
De hieronder genoemde is een opsomming van zaken die niet zijn toegestaan. Dit is een weergave van een limitatieve lijst waarbij de Organisatie het recht heeft om hier zaken aan toe te voegen welke naar haar inzicht nodig zijn om de veiligheid op het Terrein / Evenement te waarborgen.
1: Geen provocerende kleding en vlaggen of kleding van voetclubs of dergelijke.
2: Professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur en selfiesticks
3: Verdovende middelen (drugs)
4: Huisdieren
5: Vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekergas en parfum
6: Glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen
7: Eten en drinken

Een Bezoeker die bij de toegangscontrole niet toegestane zaken bij zich heeft, zal de toegang tot het Evenement en Terrein worden ontzegd, hierbij vervalt het recht op enige vorm van restitutie. Indien er bij de Bezoeker na het betreden van het Terrein niet toegestane zaken worden aangetroffen, dan zal de Organisatie de Bezoeker van het Terrein verwijderen (hierbij vervalt het recht op enige vorm van restitutie). Daarnaast zal de toegang tot toekomstige Evenementen worden ontzegd. Bij wettelijk voorschrift zal de Organisatie verboden zaken onder zich nemen en deze overdragen aan de politie.
De Organisatie zal aangetroffen voorwerpen als bedoeld in dit artikel in beslag (laten) nemen. Legale zaken die waardevol zijn kunnen na afloop van het Evenement worden opgehaald. Illegale zaken worden aan de politie overhandigd. Bij het aantreffen van illegale zaken zal de Organisatie aan de Bezoeker de toegang tot het Evenement weigeren.
6.H.
Bij “Medicijnen” is het enkel toegestaan om deze mee te nemen naar het Evenement indien er wordt voldaan aan onderstaande aanvullende voorwaarden. Indien hier niet aan wordt voldaan of de Organisatie andere gronden heeft om te twijfelen aan het getoonde, dan is de Organisatie bevoegd om de medicijnen in beslag te nemen. Dit betekend dat bij in beslag name van de “Medicijnen” de Organisatie deze niet zal vergoeden en deze in de daarvoor bestemde bak deponeert en zal overdragen aan de politie.
Zitten in de originele en afgesloten verpakking zitten en zijn voorzien van de originele bijsluiter
Kan middels een doktersverklaring worden aangetoond waarom deze medicijnen gebruikt worden.

Artikel 7.Handelen in strijd met de huisregels en de algemene voorwaarden

7.A.
Indien er door de Bezoeker in strijd wordt gehandeld met de overeenkomst (waaronder de huisregels van het Evenement en deze algemene voorwaarden vallen) en hiervan de regels overtreedt wordt deze verwijderd van het Terrein en de verdere toegang ontzegd. Tevens zal de ontzegging van de toegang ook gelden voor toekomstige Evenementen van de Organisatie. De Bezoeker is hiermee aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende (gevolg)schade.

Artikel 8. Entreebewijs

8.A.
Op het moment dat de Bezoeker één of meer Entreebewijzen voor een Evenement heeft gekocht komt de overeenkomst met de Organisatie tot stand. De Entreebewijzen worden gekocht via de Organisatie of bij een door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen. Het Entreebewijs geeft slechts toegang tot de delen van het Terrein en of Evenement zoals dat door de Organisatie en of op het Entreebewijs kenbaar is gemaakt. Bij het inleveren van het Entreebewijs door een persoon verschaft deze zich toegang tot het Evenement. Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement.
8.B.
Enkel de houder van het Entreebewijs die deze als eerste toont bij het Evenement krijgt toegang tot het Evenement. De Organisatie is niet gehouden (wel bevoegd) ten aanzien van Entreebewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.
8.C.
Het Entreebewijs of de Entreebewijzen voor het betreffende Evenement worden eenmalig verstrekt op een door de Organisatie te bepalen wijze (waaronder per e-mail). De Bezoeker verklaart over deugdelijke middelen te beschikken om het Entreebewijs fysiek te kunnen tonen bij de ingang van het Evenement. De Bezoeker draagt er zelf zorg voor dat hij de houder wordt en blijft van het Entreebewijs dat door de Organisatie dan wel door een door de Organisatie ingeschakelde officiële (voor)verkoopadressen is verstrekt. Vanaf het moment dat het Entreebewijs aan de Bezoeker is verstrekt gaat het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Entreebewijs over op de Bezoeker.
8.D.
De organisatie heeft de mogelijkheid om een procedure van toepassing te laten zijn, welke de Bezoeker na betaling van het Entreebewijs moet doorlopen om deze geldig te laten verklaren of te ontvangen. Deze procedure bestaat uit het personaliseren (namen) van het Entreebewijs van de Bezoeker(s) voordat deze verstrekt worden. De Organisatie kan verlangen dat deze procedure voor een bepaalde datum voorafgaand aan het Evenement volledig doorlopen moet zijn. De bezoekers gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord.
8.E.
De Organisatie heeft het recht om de aanvaarding tot het aangaan van een overeenkomst van de Bezoeker te allen tijde te weigeren of een overeenkomst te ontbinden indien daarvoor een redelijke grond bestaat . Dit kan onder andere worden toegepast als de Bezoeker door eerdere omstandigheden toegang tot Evenementen is ontzegd of door aan de toegang tot het Evenement aanvullende voorwaarden te verbinden.
8.F.
De Bezoeker kan nimmer een gesloten overeenkomst wijzigen of ontbinden, tenzij dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen dat recht zouden toekennen.

Artikel 9. Verbod doorverkoop

9.A.
Het is niet toegestaan voor de Bezoeker om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie, Entreebewijzen voor een Evenement (door) te verkopen en aan te bieden aan derden voor commerciële doeleinden. Hieronder wordt verstaan de verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor het Entreebewijs ontvangt dan het bedrag dat Bezoeker voor het Entreebewijs heeft voldaan dan wel de prijs die de Organisatie voor die tickets heeft vastgesteld. Indien er in strijd met het voorgaande is gehandeld heeft de Organisatie het recht om het Entreebewijs ongeldig te laten verklaren. Er bestaat dan geen aanspraak tot restitutie. Bij overtreding van dit artikel is de Organisatie gerechtigd om zowel de koper als de verkoper van het Entreebewijs, de toegang tot het Evenement te ontzeggen en alle hieruit voortvloeiende (gevolg)schade te verhalen.

Artikel 10. Munten (Tokens)

10.A.
Tijdens de Evenementen en op het Terrein kan er alleen betaald worden met de door de Organisatie verkochte Tokens, tenzij anders aangegeven door de Organisatie. Tokens zijn en blijven eigendom van de Organisatie. Tokens kunnen zowel voorafgaande aan het Evenement als op het Terrein gekocht worden.
11.B.
Ieder Evenement en editie kent zijn eigen Tokens die alleen gedurende die editie van het Evenement geldig zijn. Gekochte Tokens kunnen niet retour worden genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.
11.C.
Het is de Bezoeker ten strengste verboden om Tokens (door) te verkopen.

Artikel 12. Accommodatie

12.A.
Voor het gebruik van een Accommodatie komt de overeenkomst tussen Organisatie en Bezoeker tot stand zoals bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden. Waarbij het van belang is dat de Bezoeker tevens een voor dit onderdeel bestemd Entreebewijs heeft gekocht en de betaling voor een desbetreffende Accommodatie heeft voldaan.
12.B.
Het is voor de Bezoeker ten strengste verboden om derden tegen betaling gebruik te laten maken van de Accommodatie. Voorgaande is ook van toepassing op het te koop aanbieden van goederen of diensten vanuit deze ruimte.
12.C.
Het recht op gebruik van het gebruik van de accommodatie eindigt in de volgende gevallen zonder dat de Organisatie tot enige vergoeding is verplicht.

1. Overeengekomen gebruiksduur is verstreken
2. De Bezoeker de toegang tot het Terrein of delen daarvan is ontzegd
3. Bij beëindiging van het Evenement
12.D.
Voor de annulering van een Accommodatie door de Bezoeker dient deze hiervoor een schriftelijk verzoek aan Organisatie toe te laten komen.

Annulering is een aantal situatie mogelijk en daar zijn aanvullende voorwaarden aan verbonden. Dit mits het verzoek schriftelijk is ontvangen door de Organisatie en voor de genoemde termijnen is bevestigd.
Periode van 3 maanden of meer voordat het Evenement gaat plaatsvinden. De Bezoeker heeft recht op volledige restitutie van de reeds in rekening gebrachte kosten voor de Accommodatie (exclusief boekingskosten en mogelijke overige kosten)
Periode tussen 1 maand en 3 maanden voordat het Evenement gaat plaatsvinden De Bezoeker heeft recht op 50% restitutie van de reeds in rekening gebrachte kosten voor de Accommodatie (exclusief boekingskosten en mogelijke overige kosten)
Periode korter dan 1 maand voordat het Evenement gaat plaatsvinden. De Bezoeker heeft geen recht op restitutie van de reeds in rekening gebrachte kosten.
Het bedrag waaruit de restitutie bestaat, zijn enkel de reeds in rekening gebrachte kosten die direct betrekking hebben op de Accommodatie. Kosten waaronder Entreebewijzen en administratiekosten onder vallen, worden niet gerestitueerd.
12.E.
De Bezoeker zal zich gedragen als een goed gastheer en is verantwoordelijk voor het in nette staat houden waarin de Accommodatie ter beschikking is gesteld. Tevens is de Bezoeker aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing van de Accommodatie. Het is ten strengste verboden om te roken en of open vuur te gebruiken in de Accommodatie. Het is niet toegestaan om meer personen tot de Accommodatie toe te laten dan het maximum aantal dat door de Organisatie is toegestaan. De Organisatie zal de locatie van de Accommodatie op het Terrein bepalen.
12.F.
De Accommodatie overeenkomstig de bestemming zal door de Bezoeker gehuurde gebruiken en behandelen en zich als een goed zorgvuldig gastheer daarvoor betrachten. De bezoeker heeft de verplichting aan de Organisatie er direct melding van te maken indien er een gebrek of verlies aan de Accommodatie is ontstaan of al aanwezig was bij de eerste betreding van de Accommodatie. De Organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de Accommodatie en tevens schade daaraan. Dit geldt ook voor zaken die Bezoeker daarin heeft achtergelaten. Voorgaande is ook van toepassing indien derden voor verlies, diefstal of schade aansprakelijk zouden zijn. Het dringende advies vanuit de Organisatie om geen waardevolle zaken in een onbeheerde Accommodatie achter te laten.
12.G.
De door de Bezoeker gereserveerde Accommodatie (inclusief eventuele medegebruikers) dienen om gebruik te kunnen maken van de Accommodatie tevens te beschikken over een geldig Entreebewijs voor het Evenement.

Artikel 13. Media(apparatuur)

13.A.
Tijdens het Evenement worden er foto en filmopnames gemaakt in opdracht van of met toestemming van de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van Bezoekers van het Evenement en dat deze worden verspreid via alle mogelijke mediavormen.
13.B.
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie is verspreiding of namaken van onderstaande verboden.

1. Posters, andere drukwerken en digitale uitingen van de Organisatie
2. Nadruk van en of overname uit het programmaboekje

13.C.
Het is toegestaan voor de Bezoeker om tijdens het Evenement fotoapparatuur (niet professioneel) mee te nemen op het Terrein en deze te gebruiken.
Onder niet professionele fotoapparatuur wordt verstaan:
1. Telefoons met fotocamera
2. Wegwerptoestellen
3. Digitale compact camera’s met een normale en vaste lens

Professionele fotoapparatuur is ten strengste verboden. Bij twijfel of uw apparaat is toegestaan kunt u ter beoordeling voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact op nemen met de organisatie.

Niet toegestaan:
1. GoPro
2. Telescoping Pole
3. Filmcamera
14.D.
Indien de Bezoeker zich niet houd aan de in artikel 14.B. genoemde voorwaarden op het Terrein kan de organisatie onderstaande maatregelen treffen. Tevens heeft de Organisatie het recht om bij overtreding over te gaan tot verwijdering van de Bezoeker van het Terrein zonder dat de Organisatie restitutie van het entreegeld zal verlenen.
De apparatuur tijdelijk in bewaring nemen, naar de keuze van de Organisatie:
– het Evenement is afgelopen
– een nader te bepalen moment indien de Organisatie daar redelijke gronden voor heeft
– door de Bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën daarvan zijn gewist
13.E.
Fotografen al dan niet professioneel die met commerciële doeleinden foto- of filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige door de Organisatie verstrekt accreditatie
13.F.
De Organisatie is bevoegd om controle uit te oefenen of er in strijd met voorgenoemde artikelen is gehandeld en tevens tot het in beslag nemen of vernietigen van registraties.

Artikel 14. Registratie Evenement

14.A.
Door het bezoeken van het Evenement gaat de Bezoeker uitdrukkelijk akkoord dat het is toegestaan dat de Organisatie beeld en geluidsopnamen van het Evenement en de Bezoeker registreert of laat registreren door derden. Hiermee is de Organisatie bevoegd de opnames te exploiteren, openbaar te maken, te verveelvoudigen in welke vorm en op welke wijze dan ook, in de breedste zin des woord. Door het sluiten van de overeenkomst en betreding van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijke toestemming tot het maken en bewerken hiervan. De Organisatie is hiervoor te nimmer een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd.
14.B.
Indien de Bezoeker enig recht waaronder auteurs, portretrecht en naburig toekomt die betrekking hebben op de hiervoor genoemde opnamen, dan draagt de Bezoekers deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisatie. De Bezoeker doet hiermee onherroepelijk afstand van de persoonlijkheidsrechten, met dien verstande dat de Bezoeker hier geen beroep op zal doen. Indien de genoemde overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig is, dan is de Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van de Organisatie de schriftelijke benodigde toestemming te verlenen of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin de hiervoor genoemde rechten alsnog aan de Organisatie worden overgedragen.

Artikel 15. Persoonsgegevens en privacy

15.A.
De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Conform ons privacy beleid welke voldoet aan de AVG, waarvan de meest actuele versie inzichtelijk is via onze websites.

Artikel 16. overige bepalingen

16.A.
De Organisatie heeft ten allen tijde het recht om de Bezoeker die in strijd met één of meerdere bepaling(en) van dit artikel handelt direct te verwijderen van het Terrein. De Organisatie is niet gehouden tot restitutie van het entreegeld en tevens bevoegd de Bezoeker de toegang te weigeren bij toekomstige Evenementen. De Bezoeker is bovendien verplicht om eventuele aan de Organisatie opgelegde boetes in verband met zijn handelen aan de Organisatie te vergoeden.

16.B.
Voor de Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt is het ten strengste verboden om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. Ongeacht zijn of haar leeftijd is het de Bezoeker ten strengste verboden om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft.

16.C.
Toiletvoorzieningen zijn op het terrein aanwezig. Deze zijn in de regel gratis toegankelijk, tenzij anders aangegeven. De Bezoeker is verplicht deze voorzieningen te gebruiken. Het is ten strengste verboden om op andere plaatste te Poepen of plassen dan in de toiletvoorzieningen
16.D.
Het is de Bezoeker ten strengste verboden om drank of andere voorwerpen te gooien. Of zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het Evenement wordt verstoord.
16.E.
Roken is ten strengste verboden in alle binnen-locaties en overdekte locaties op het Terrein.
16.F.
Het is ten strengste verboden eigendommen van de Organisatie en derden op en of rondom het Terrein te ontvreemden en te vernielen. Het ontvreemden en vernielen van eigendommen van de Organisatie en derden wordt beschouwd als een strafbaar feit. Hiervan wordt direct aangifte gedaan bij de politie.
16.G.
Het is ten strengste verboden om voor, tijdens en na een Evenement zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie goederen te verkopen op of rondom het Terrein. Tevens is het verboden om voor, tijdens of na een Evenement op of in de nabijheid van het Terrein in de breedste zin van het woord reclame te maken. De Bezoeker riskeert hiermee een boete verschuldigd van ten minste € 750,- per overtreding, indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld onverminderd het recht van de Organisatie om aanspraak te maken op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.A.
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van enige inconsistentie tussen de Nederlandse versie en de Engelse vertaling, is de Nederlandse versie bindend. De Rechtbank te Maastricht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
17.B.
Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een Bezoeker zijnde consument, niet relatief bevoegd is, dan is de Bezoeker gerechtigd om binnen één maand nadat de Organisatie zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

Contact: Heeft u vragen inzake deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via: info@foreverfestival.nl

Versie 1.2 d.d. 11 juli 2023.

ONZE PARTNERS

A JOURNEY THROUGH THE MAGIC DECADES

© forever festival - festival xperience  | International Music Productions